^Przewiń do góry

STATUT

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ORZEŁ” PSARY- -BABIENICA / Tekst jednolity /

Rozdział I

Nazwa, teren działania,siedziba władz i charakter prawny

§1

 

 1. Ludowy Klub Sportowy „OrzełPsary-Babienica, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem sportowym , działającym w oparciu o niniejszy statut oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawami: o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Klub może używać skróconej nazwy: LKS „Orzeł” Psary - Babienica.

§2

Terenem działania Klubu są miejscowości Psary i Babienica, a siedziba jego władz mieści się w Psarach.

§3

Klub posiada osobowość prawną. Klub samodzielnie ustala swoją wewnętrzną strukturę organizacyjną, określa cele, programy działania, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały szkoleniowo-organizacyjne.

§4

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków oraz osób i instytucji wspomagających.Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników etatowych, bądź wykonujących określone zadania w ramach umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej nie może przekroczyć 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Powyższe ograniczenie dotyczy także wynagrodzenia otrzymywanego przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych.

W organach Klubu nie mogą zajmować stanowisk ani być zatrudnione osoby karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

§5

Czas trwania Klubu jest nieograniczony.

§6

Klub posiada odznaką organizacyjną, emblemat, sztandar i używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Barwami Klubu są kolory biało-czerwono-zielone.

§7

Klub jest członkiem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także innych centralnych związków sportowych w zależności od prowadzonych sekcji sportowych.

Klub może ponadto przystępować do innych stowarzyszeń i związków sportowych o podobnych, statutowych celach działania.

Rozdział II

Cele i środki działania

§8

Podstawowym celem działania Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie pracy wychowawczej poprzez umożliwienie wszystkim chętnym z terenu Psar i Babienicy oraz okolicznych, przyległych miejscowości uprawiania sportu, w tym przede wszystkim piłki nożnej, na boiskach i obiektach sportowych użytkowanych przez Klub. Działalność Klubu winna przyczyniać się do integracji lokalnej społeczności\ Cele statutowe Klubu mieszczą się w całości w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 pkt 1 ust. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§9

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. współpracę i współdziałanie z lokalnymi i wojewódzkimi władzami samorządowymi,
 2. pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej,
 3. przynależność do struktur organizujących rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
 4. uczestnictwo w rozgrywkach oraz organizowanie zawodów, także o zasięgu ponad gminnym,
 5. inicjowanie i współdziałanie przy organizacji masowych imprez i festynów sportowo-rekreacyjnych propagujących idee czynnego wypoczynku wśród, miejscowego społeczeństwa,
 6. prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej,
 7. utrzymywanie stałych kontaktów z regionalnymi środkami masowego przekazu,
 8. dbanie o wysoki poziom moralno-etyczny zawodników i działaczy sportowych,
 9. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbanie o ich rozbudową, modernizację, remonty i konserwację.
 10. prowadzenie ewidencji, statystyk, dokumentacji i archiwów oraz sporządzanie i wydawanie materiałów informacyjnych

§10

Dla zapewnienia środków finansowych na realizacją zadań statutowych Klub prowadzi działalność pożytku publicznego, po uprzednim dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności następującymi, kodami:

92.61.Z - działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych,

92.62.Z - działalność związana ze sportem, pozostała

Określona powyżej działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna.

Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, w sposób ustalony w ustawie o rachunkowości.

W przypadku podjęcia przez Klub pomocniczej działalności gospodarczej, może być ona prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych.

Cały wypracowany przez Klub dochód może być przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Klubu dzielą się na członków:

- zwyczajnych,

- uczestników,

- honorowych,

- wspierających.

§12

 

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy, bez względu na miejsce zamieszkania, przyjęci przez Zarząd w poczet członków na podstawie złożonej, pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni, którzy do deklaracji dołączą pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda o której mowa powyżej dotyczy małoletnich, którzy w momencie składania deklaracji nie ukończyli 16 lat
 3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, które w uznaniu szczególnych zasług dla Klubu mogą otrzymać tę godność na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu,
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, identyfikujące się z celami statutowymi Klubu i wspierające finansowo bądź materialnie jego działalność, przyjęte do Klubu w trybie określonym dla członków zwyczajnych.

 

Podpisanie przez czynnych zawodników karty gry amatora lub umowy o nie - amatorskie uprawianie sportu jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji członkowskiej.

§13

 1.  Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

 - uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,

 - wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

 - zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Klubu oraz oceny ich działalności,

 - uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,

 - korzystania z obiektów użytkowanych przez Klub,

 - noszenia odznaki organizacyjnej,

Członkowie uczestnicy w wieku 16-18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym z zastrzeżeniem, że nie mogą oni stanowić większości w składzie Zarządu Klubu.

III. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych poza biernym i czynnym prawem wyborczym. Członkowie wspierający tworzą Radą Sponsorów, która działa na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego uchwałą Zarządu Klubu. Przewodniczący Rady wchodzi z urzędu w skład Zarządu.

§14

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz realizacji zadań statutowych Klubu,

 2. przestrzegania statutu, wewnętrznych aktów normatywnych, regulaminów i innych decyzji władz Klubu,

 3. pełnej realizacji uchwał i wytycznych wydanych przez statutowe władze Klubu,

 4. dbania o utrzymywanie właściwego poziomu moralno-etycznego

 5. uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach, w których Klub bierze udział lub jest ich organizatorem,

 6. terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.

§15

 1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Klubu

 2. z dniem podjęcia odpowiedniej uchwały,

 3. skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy,

 4. wykluczenia przez Zarząd Klubu za działanie sprzeczne z prawem

 5. statutem bądź uchwałami z datą uprawomocnienia się podjętej decyzji,

 6. rozwiązania, likwidacji lub upadłości Klubu,

 7. śmierci członka.

 1. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku gdy jego działanie sprzeczne z prawem, statutem bądź uchwałami było niezamierzone. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych w tym w szczególności prawa udziału w szkoleniu i rozgrywkach.

 2. Od decyzji o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie można wnieść za pośrednictwem Zarządu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji bądź zawiadomienia o podjętej uchwale.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

§16

 1. Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków.

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§17

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co rok jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem, jego odbycia. W terminie tym Zarząd powinien także umożliwić członkom zapoznanie się z wszystkimi materiałami przygotowanymi na Walne Zebranie Członków.

 4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a), z głosem stanowiącym i biernym oraz czynnym prawem

wyborczym - członkowie zwyczajni, honorowi oraz członkowie uczestnicy, którzy ukończyli 16 rok życia,

b) z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

 1. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

§18

 1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na podstawie:

a) własnej uchwały podjętej większością 2/3 składu,

b) wniosku Komisji Rewizyjnej,

c) pisemnego żądania co najmniej 50% ogólnej liczby członków,

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca od podjęcia uchwały, zgłoszenia wniosku lub wysunięcia żądania.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie przerywa biegu kadencji władz Klubu.

§19

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 3. udzielanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi

 4. uchwalanie programu działania i wytycznych dla Zarządu,

 5. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o jego zmianie,

 6. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka.

§20

 1. W okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków organem władzy Klubu jest Zarząd któremu przewodniczy Prezes wybrany przez Walne Zebranie Członków w oddzielnym wyborach.

 2. Zarząd składa się z 5-12 osób w tym Prezesa, 1-3 Wiceprezesów* Skarbnika i Sekretarza oraz Przewodniczącego Rady Sponsorów, który w jego skład wchodzi z urzędu. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Liczbę członków Zarządu Klubu na daną kadencję ustala Walne Zebranie Członków.

 1. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia wyboru.

 2. Zarząd ma prawo do uzupełnienia swojego składu osobowego do wysokości 1/3 członków w przypadku rezygnacji dotychczasowych członków. Do składu Zarządu mogą być dokooptowane wyłącznie osoby będące członkami Klubu.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 4. Organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin.

 5. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyłonienia nowego Prezesa, spośród wybranych członków Zarządu, który pełni obowiązki do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§21

 1. Zarząd może wybrać ze swego grona Prezydium w liczbie 3-5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika.

 2. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium. Uchwały podejmowane przez Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd na jego pierwszym posiedzeniu po jej podjęciu.

 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

§22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

 2. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

 4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

 5. sporządzanie sprawozdań rocznych, zatwierdzanie bilansu i preliminarzy wydatków,

 6. ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Klubu oraz uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, biura i innych jednostek organizacyjnych Klubu,

 7. przyjmowanie nowych członków na podstawie ich pisemnego zgłoszenia,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia, wykluczenia lub zawieszenia członka w jego prawach,

 9. ustalanie wysokości składki członkowskiej,

 10. interpretacja statutu Klubu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych,

11. podpisywanie umów ze sponsorami i członkami wspierającymi,

12. wybór delegatów reprezentujących Klub na zebraniach organizacji, których Klub jest członkiem,

13. podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich innych sprawach, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej.

§23

 1. Całokształtem prac Klubu kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje Zarząd na zewnątrz.

Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:

- bieżące działanie w imieniu Klubu,

- zwoływanie zebrań Zarządu i przewodniczenie jego pracom,

- pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, w stosunku do pracowników etatowych,

2. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza

 2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu. Ma ona prawo żądać wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.

 3. W przypadku gdy zalecenia Komisji Rewizyjnej nie są realizowane ma ona prawo wystąpić z wnioskiem, o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

 4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 6. Komisja działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

 7. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, do minimalnego stanu przewidzianego w statucie, może nastąpić jedynie w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzonych na zwyczajnym bądź nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 • być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 • otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, otrzymywać diet i zwrotu kosztów w wysokości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§25

 1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu osobowego danego organu. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prezesa lub przewodniczącego.

 2. Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej to jego decyzje i uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

§26

Organem administracyjnym Klubu jest biuro, które działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.

ROZDZIAŁ V

Sekcje Klubu

§27

W ramach Klubu prowadzone są sekcje, które są jednostkami organizacyjnymi tworzonymi przez Zarząd ,w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Sekcje grupują członków według ich zainteresowań.

Działalnością sekcji kierują Kierownicy powołani przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Klubu

§28

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Na fundusze Klubu składają się:

  1. składki członkowskie,

  2. dobrowolne wkłady i wpłaty członków

  3. wpływy z imprez organizowanych przez Klub

  4. dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych udokumentowanych źródeł,

  5. wpływy z zadań zleconych,

  6. inne wpływy z działalności statutowej.

 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową, oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

 §29

Zabronione jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu

w stosunku do jego członków, członków organów łub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 • przekazywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 • wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów łub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§30

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub innych dokumentów, w tym elektronicznych, w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika, bądź innych członków Zarządu posiadających jego upoważnienie.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§31

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków

 2. Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie się Klubu mogą być przedmiotem decyzji Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały zamieszczone w przyjętym porządku jego obrad

 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób jego likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek pozostały po zaspokojeniu ciążących na nim zobowiązań. Uchwała określa także kto reprezentuje Klub na zewnątrz w trakcie likwidacji jego działalności.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§32

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi Klubu.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz.

§33

Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania go w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie z mocą obowiązującą do dnia podjęcia zatwierdzającej go uchwały przez Walne Zebranie Członków Klubu.

Niniejszy statut zawiera tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą, podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2005 roku w Psarach.

Wspierają nas:

JKP INET

Klub dotowany przez Miasto i Gminę Woźniki

Przydatne linki: